ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

करका दर र ठेक्काहरुको शिर्षगत विवरण

निर्णय नं. ३:

उल्लेखित ठेक्का तथा आय संकलनका लागि आ.व. २०७२।७३ मा जिल्ला विकास समितिले देहायका आय शिर्षहरुमा निम्न बमोजिमको करका दर  निर्धारण गर्न जिल्ला विकास समितिमा स्वीकृतिका लागि सिफारीस गर्ने निर्णय गरियो ।

 

  • जिल्लाबाट निकासी हुने मालबस्तुः
क्र.स मालवस्तूहरुको नाम इकाई प्रति ०७२।७३ को दर
ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) के.जी. १० पैसा
तोरीको पिना के.जी. २५ पैसा
जडीबुटी (प्रचलित बन नियमावलीमा तोकिएका)   मुल्यको दश प्रतिशत
वनकस (खर, वावियो, मलहन पत्ता, छ्वाली, पराल, वगास, निगालो, लोक्ता, पटेर, अम्लिसो, कुचो), बेत ट्रक, ट्रयाक्टर,

गाडा

रु.१२५

रु.५०

बाँस गोटा रु.१.२५
सिसौ, खयर, साल (चट्टा,गालिया,चिरान) ट्रक रु.३००
अन्य काठ -चट्टा, गालिया, चिरान ) ट्रक रु.२००
क) ढुंगा

ख) गिट्टी, वालूवा, ग्राभेल र रोडा

क्यु.फि.

क्यु.फि.

रु.२

रु.१.७५

स्लेट/ विछयाउने ढुंगा ब.फि. रु.२
१० भट्टामा प्रयोग गर्ने माटो ब.मि. ५० पैसा
११ सर्तिको डण्ठल, कतरन नसल के.जी. २० पैसा
१२ सालको बिया के.जी. ७५ पैसा
१३ सल्लाको सिम्टा के.जी. २५ पैसा
१४ पत्थर कोइला के.जी. १० पैसा
१५ धान प्रति क्वी. रु.५
१६ ग“हु प्रति क्वी. रु.५
१७ चामल

क)     मसिनो

ख)     मोटो

 

प्रति क्वी.

प्रति क्वी.

 

रु.६

रु.५

१८ मकै प्रति क्वी. रु.४
१९ दलहन-तेलहन प्रति क्वी. रु.८
२० राइस ब्रान प्रति क्वी. रु.१२
२१ खण्डा खुदी कनिका प्रति क्वी. रु.१०
२२ भुसा

 

प्रति ट्रक

प्रति ट्रेक्टर

रु.१५००

रु.१०००

२३ अदुवा प्रति क्वी. रु.६०
२४ लसुन प्रति क्वी. रु.६०
२५ कुखुरा र हाँस (चल्ला बाहेक ) प्रति गोटा रु.३
२६ अण्डा प्रति क्रेट रु.१.५०
२७ पशुपंक्षीको आहार प्रति क्वी. रु.५
२८ परवल प्रति क्वी. रु.५
२९ केरा प्रति क्वी. रु.१०
३० गाँड प्रति क्वी. रु.१२
३१ चिनी/ खाँडसारी प्रति क्वी. रु.१५
३२ इटा प्रति हजार रु.१००
३३ कथ्था प्रति क्वी. रु.५
३४ अन्य तरकारी प्रति क्वी. रु.५
३५ मलासिस प्रति क्वी. रु.६
३६ कुरिलो (तरकारीका लागि) प्रति क्वी. रु. १०

 

 

नोट :१.  सि.नं. ३१ र ३५ मा तोकिएको दर र वस्तुका बारेमा सम्मानीत पूनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा बिचाराधिन रहेको हुदा अदालतको फैसला भए पश्चात फैसला बमोजिमनै कार्यान्वयन हुन गरी हाललाई चिनी /खाण्डसारी र मलासिसमा लगाउने ठेक्का प्रकृया हाललाई स्थगित गर्ने ।

२  छिमेकी जिल्लाका किसान हरुले उत्पादन गरेको आलुको बिउ भण्डारण गर्न यस जिल्लाको सुडामा रहेको भण्डारण गृह (Cold Store) मा भण्डारण गरी पूनः उत्पादन भएकै जिल्लामा फिर्ता लैजादा उत्पादन कर्ता कृषक समूह र Cold Store मा राखेको प्रमाणका आधारमा कर लिन पाईने छैन ।

३- महाकाली नदिको गिट्टी, वालुवा, ग्रेभल, ढुंगा र माटोको रोयल्टीः

 

क्र.स. मालवस्तु इकाइ ०७१।७२ का लागि प्रस्तावित दर रु.
गिट्टी प्रति  घन मिटर रु. ७५।-
ग्रेभल प्रति  घन मिटर रु. ४५।-
ढुंगा प्रति  घन मिटर रु. ५०।-
वालुवा प्रति  घन मिटर रु. ४५।-
माटो प्रति  घन मिटर रु. ३०।-

 

४-  मुसेपानी र घर्सुवा र बगुन छेला चौधरा नदी,मोहना मछेली, स्याली,सुनवरा र वण्ड, कामिकाटे, गहताडी, खनिया र रौटेला खोलाको ढुंगा, वालुवा, ग्रावेल,गिट्ट िर माटोको रोयल्टी दर ।

 

क्र.स. मालवस्तु इकाइ ०७०।७१ का लागि प्रस्तावित दर रु.
ढुँगा प्रति घन मिटर रु. ४०।-
वालुवा प्रति घन मिटर रु. ४०।-
ग्रावेल प्रति घन मिटर रु. ४०।-
माटो प्रति घन मिटर रु. ३०।-
गिट्टी प्रति घन मिटर रु. ६०।-

 

५- जिल्लाबाट निकासी हुने ब्यवसायिक प्रयोजनका देहायका पशु चौपायाहरुको कर आ.व. ०७२।७३ प्रस्तावित दर

१. राँगा, भैसी र गोरु प्रति गोटा रु.१००।-

२. खसी, बोका र बंगुर प्रति गोटा रु.५०।-

६- प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मृत पशुका हाड, सिंग र खूर निकासीमा करका

१- हाड प्रति के.जी. रु.२।-

२- सिंग प्रति के.जी. रु.२।-

३- खूर प्रति के.जी. रु. २।-

७- प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका छाला निकासीमा करका सम्वन्धमाः

१- छाला -ठूलो)  प्रति गोटा रु.१००।-

२- छाला -सानो) प्रति गोटा रु.७५।-

८- भारतवाट आयात हुने माछामा लाग्ने करको दर सम्वन्धमा

१- माछा प्रति के.जी. रु. १०।-

२- सुकेको माछा प्रति के.जी. रु.१५।-

३ माछाको भुरा प्रति हजारमा  रु .२०।-

९- महाकाली नदीको माछा, प्यारातालको माछा र गडविजला तालको माछामा लाग्ने करको दर सम्वन्धमा प्रति के.जी. रु.       ८।–

१०- प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका पंछीका प्वांखहरु तथा सुगरको जगर निकासीमा  करका सम्वन्धमा  प्रति के.जी.करको दर रु.५।-

११- महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमा आवत जावत गर्ने सवारी साधन र ब्यवसायिक  छायाङ्कनमा  शूल्क लगाउने सम्वन्धमाः

१. ब्यापारिक समान ओसार पसार गर्ने प्रति मोटरसाइकल प्रति पटक रु.१०।-

२. ब्यापारिक समान ओसार पसार गर्ने प्रति साइकल प्रति पटक रु.५।-

३. झोलुङ्गे पुलको बृतचित्र -आंशिक वा पर्ूण्ा) लाई समेटने गरी गरिने ब्यवसायिक छायाङ्कनमा रु.५,०००।-

४. झोलुङ्गे पुलको पर्ूव चित्र ऋयउथ च्ष्नजत जिल्ला बिकास समितिको रहनेछ ।

५. झोलुङ्गे पुलको पिलर वा जुनसुकै भागमा पनि विज्ञापन आदि लेखन गर्न पाइने छैन ।

१२- मदन आश्रति मार्ग र डोके बजार-दोदा नदी-त्रिभुवनवस्ती, भलारी कालापानी र बाणी देखतभुली सडकमा चल्ने देहायका ब्यवसायिक सवारी साधनहरुमा  लाग्नेे सवारी कर

१. बस प्रति टि्रप रु. ५०।- र मिनि बस प्रति टि्रप रु.४०।-

२. ट्रक प्रति टि्रप  रु. ५०।-

३. ट्रेक्टर -४ पांग्रे) प्रति टि्रप रु.५०।-

४.ट्रेक्टर -२ पांग्रे) प्रति टि्रप रु.३०।-

५.जीप प्रति टि्रप  रु.२०।–

१३- बिदेश निकासीका लागि सिफारिश दस्तुर

१. गिट्टी प्रति टि्रप   रु.१,०००।-

२. वालुवा प्रति टि्रप रु.१,०००।-

नोटः ८ घनमिटर गिट्टी वा बालुवा निकासीको १ टि्रप मानिनेछ ।

१४- राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट सम्झौताका लागि गरिने सिफारिशमा लाग्ने सिफारिश दस्तुरको दर

१. राष्ट्रिय  गैर सरकारी संस्थाको सिफारिशमा रु बीस लाख सम्म कारोबार भएको संस्थालाई रु २००। र सो माथि प्रति लाख मा रु १०। थप गर्ने गरि अधिकतम रु १०००।

२. अर्न्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सिफारिशमा रु बीस लाख सम्म कारोबार भएको संस्थालाइ रु ३००। र सो भन्दा माथि प्रति लाखमा रु १०। थप गर्ने गरि अधिकतम रु १५००।

१५- रजिष्ट्रेशन फाराम बिक्रि मूल्य प्रति फाराम रु.२०।-

१६- घ बर्गको निर्माण ब्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्रको रु.१०,०००।-

१७- घ बर्गको निर्माण ब्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्र नामसारी -हकवाला बाहेक) रु.७,०००।-

१८- घ बर्गको निर्माण ब्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्र नामसारी -हकवाला )     रु.३,०००।-

१९- घ बर्गको निर्माण ब्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तूरः

क) तोकिएको म्याद भित्र भएमा रु.२०००।-

ख) थप म्याद अवधि भित्र भएमा रु.४०००।-

२०- संस्था नवीकरण दस्तूर रु.३००।-

२१- संस्था दर्ता सिफारिश रु.५००।-

२२- जिल्ला पार्श्वचित्र बिक्री प्रति थान संस्थागत रु ५००। र व्यक्तीगत प्रति थान रु.३००।-

२३- जिल्ला दररेट बिक्री प्रति थान रु.२००।-

२४- जिल्ला विकास योजना विक्री प्रति थान रु.३००।- -सम्वधित निकाय बाहेक)

२५- नक्सा गा.वि.स. तथा जिल्लाको प्रति थान रु.२५।-

२६- अन्य सिफारिस तथा प्रमाणीकरण रु २००।-

२७- क) जल उपभोक्ता समिति दर्ता दस्तुर २५००।-

ख) जल उपभोक्ता समिति नविकरण दस्तुर ५००।-

२८-  क) जि.बि.स.को डकुमेन्टको फोटोकपी माग गरेमा  प्रतीपाना रु.५

ख) आई.इ.इ.प्रतिवेदनको प्रति पेज रु.१०

 

निर्णय नं. १

आ.व. २०७२/७३ का लागि देहाय वमोजिमका ठेक्काहरुमा देहाय वमोजिमको न्युनतम अङक कायम गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

आन्तरिक आय संकलन हुने ठेक्काहरुको शिर्षगत विवरण

 

सि.नं. ठेक्काको नाम आ.व.०७१।७२ को प्रस्तावित अंक(भ्याट बाहेक) आ.व.०७१।७२को  ठेक्का अंक (भ्याट बाहेक) आ.व.०७२।७३को  प्रस्तावित अंक (भ्याट बाहेक) कैफियत
महाकाली नदीको गिट्टी, बालुवा(छान) मा रोयल्टी उठाउने ५०००००० ६५००००० १३७०००००  
  महाकाली नदीको ढुङ्गा, बालुवा(धाङ) र ग्राभेलमा रोयल्टी उठाउने ५८००००० ७१५२०००    
      १३६५२०००    
स्थानीय विकास शुल्क –पैठारीतर्फ- उठाउने     २६५००००  
जिल्लामा उत्पादन भइ निकासीमा कर उठाउने २६००००० २६१०००० ४२५०००  
पशु चौपायाहरुको निकासीमा कर उठाउने ४००००० ४४७७१७ ३०००००  
मुसेपानी र घर्सुवा खोलाको ढुङ्गा,वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने ३००००० ३१०००० १०००००  
बगुन छेला हुदै चौधरा नदीको ढुङ्गा,वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने २००००० (४०००) २५०००००  
मोहना,मछेली स्याली सुनवरा र बण्ड नदीको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने १५५०००० २८५११५१ २०५००००  
भारतबाट आयात हुने माछामा कर उठाउने २०००००० २०२१००० १५००००  
महाकाली नदीबाट आयात हुने माछामा कर उठाउने १५०००० १५५००० ३००००  
१० प्यारातालको माछामा कर उठाउने ३०००० ३०५०० १५०००  
११ मृत पशुको हाड, सिंग, खूर निकासीमा कर उठाउने १५००० १५००० ४३०००  
१२ मृत पशुको काँचो छाला निकासीमा कर उठाउने ठेक्का ४०००० ४३००० ८०००  
१३ पंछीका प्वाँखहरु तथा सुँगरको जगर निकासीमा कर उठाउने ८००० १०००००  
१४ महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमा सवारी कर उठाउने १५०००० (३८१७५) ४०००००  
१५ मदन आश्रति मार्गमा सवारी कर उठाउने ३५०००० ४९०००० ३००००  
१६ बाणी देखतभुली सडकमा सवारी कर उठाउने ३०००० ३१५०० ५०००००  
१७ डोके बजार-दोदा नदी-त्रिभुवनवस्ती बेलौरी शिबनगर सडकमा सवारी कर उठाउने ४००००० ७२२२२२ १००००  
१८ बिदेश निकासीका लागि सिफारिश दस्तुर उठाउने १०००० २५००००  
१९ कामिकाटे र गहताडी खोलाको ढुङ्गा,वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने ३००००० १५००००  
२० खनियाखोलाकोे ढुङ्गा,वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने २००००० १०००००  
२१ रौटेलाखोलाकोे ढुङ्गा,वालुवा, ग्राभेल र माटोमा रोयल्टी उठाउने ५००००० ३००००  
२२ गडविजला तालवाट आयात हुने माछामा कर उठाउने ठेक्का १३७०००००  

 

निर्णय नं. २:

आ.व. २०७२/७३ का लागि देहाय वमोजिमका ठेक्काहरुमा देहाय वमोजिमको निर्णयगर्न जिल्ला विकास समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

(क) स्थानिय विकास शुल्क (पैठारी)का सम्बन्धमा स्थानिय प्रशासनबाट रोक भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्धा विचाराधिन रहेकोले सो मुद्धा सम्मानित अदालतबाट निर्णयभएपछि निर्णयानुसार हुनेगरी न्युनतम अंक गत आ.ब.को नै कायम गर्ने ।

(ख ) खनिया खोला, कामिकाटे खोला र रौटेला खोलाको रोयल्टी उठाउने  हकमा स्थानिय बासी बाट खोलाको सतह खेतीयोग्य जमीन तथा घरबास भन्दा माथि भई खोलाको पानी घरखेतमा गई बाढी ग्रस्त हुने हुदा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उर्ठाईदिन माग भै आएकोले ती खोलाहरुको आईर्.इ.इ.रिपोर्ट स्वीकृत गर्राई ठेक्का व्यवस्थापन गर्न  निर्णय नं. १ मा उल्लेख भएको न्युनतम अंक कायम गर्ने ।

 

 

निर्णय नं. ३: आ.व. ०७२।०७३ का लागि देहाय वमोजिमका ठेक्काहरुमा देहाय वमोजिमको निर्णयगर्न जिल्ला विकास समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

 

(क) स्थानीय विकास शुल्क पैठारीका सम्वन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सो मुद्दा सम्मानीत अदालतवाट फैसला भए वमोजिम हुने गरी न्यूनतम अंक गत आ.व.को नै कायम गर्ने ।

 

२९- जिल्लामा पैठारी हुने मालबस्तुहरुमा स्थानीय विकास शूल्कः

सि. नं. मालसमानहरुको नाम इकाई प्रति ०७२।७३ को दर
 सवै किसिमका मदिरा मूल्यको १ प्रतिशत
बियर, केन, सीसी प्रति पेटी रु.१२।-
सवै किसिमका चुरोट र बिडी मूल्यको १ प्रतिशत
सर्तिजन्य पदार्थहरु (सर्ति, खैनी, गूटखा आदि) मूल्यको १ प्रतिशत
कुखुरा हाँस (चल्ला बाहेक) प्रति गोटा रु.१०।-
कुखुराको फूल प्रति क्रेट रु. ५।-
गूँड प्रति क्वी. रु.१०।-
मिश्री प्रति क्वी. रु.२०।-
चिनी प्रति क्वी. रु.२५।-
१० मैदा, सूजी, वेसन प्रति क्वी. रु.५।-
११ भैसी, राँगा, गोरु प्रति गोटा रु.३०।-
१२ खसी, बोका, बंगूर प्रति गोटा रु.२०।-
१३ सिमेन्ट प्रति का रु.१।-
१४ फलामे छड प्रति क्वी. रु.५।-
१५ बिदेशबाट पैठारी हुने वासमती लगायतका मसिना चामल प्रति क्वी. रु.५०।-
१६ लुब्रिकेन्टस् प्रति लिटर -।१० पैसा
१७ इटा प्रति हजार रु.१००।-

 

 

Skip to toolbar