ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

जिविसका निर्णयहरु

 1. जि वि स निर्णय २०७०|१२|३० सम्म
 2. जि वि स निर्णय २०७१|०१|२५-२|९
 3. जि वि स निर्णय २०७१|०२|९-३|८
 4. जि वि स निर्णय २०७१|०३|८
 5. जि वि स निर्णय २०७१|०३|२०
 6. जि वि स निर्णय २०७१|०४|२३
 7. जि वि स निर्णय २०७१|६|३१ देखी २०७२|८|५ सम्म
 8. जि वि स निर्णय २०७२-०८-२३ देखि २०७२-१०-८ सम्म
 9. जि वि स निर्णय २०७२-१२-२१
 10. जि वि स निर्णय २०७३-१-१२ देखी २-४ सम्म
 11. जि वि स निर्णय २०७३-२-२० र २०७३-२-२७
 12. जि वि स निर्णय २०७३-३-२ र २०७३-३-१०
 13. जि वि स निर्णय २०७३-३-२० देखी २०७३-३-३१ सम्म
 14. जि वि स निर्णय २०७३-४-२ देखी २०७३-९-४ सम्म
 15. जि वि स निर्णय २०७३-९-११ र १२
 16. जि वि स निर्णय २०७३-१०-१०
 17. जि वि स निर्णय २०७३-११- ८ र २६
 18. जि वि स निर्णय २०७३-१२-०१
 19. जि वि स निर्णय २०७३-१२-२२ र २०७४-०१-१४
 20. जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर निर्णय २०७४|०१|१५ र २०७४|०१|२१
 21. जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर निर्णय २०७४|०१|२२ र २०७४|०१|२४
 22. जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर निर्णय २०७४|०२|०४
 23. जि स स निर्णय २०७४-०२-१६ र २०७४-०३-०२
 24. जि स स निर्णय २०७४-३-५ देखी ३-३१
 25. जि स स निणय २०७४-४-१
 26. जि स स निणय २०७४-४-२०
 27. ploads/2017/08/जि-वि-स-निणय-२०७४-४-२०.pdf
 28. जि.स.स. निर्णय २०७४-०५-२७
 29. जि.स.स. निर्णय २०७४।०७।२८

 

Skip to toolbar