ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सूचना तथा समाचार


ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना

ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचनासिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४

 सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२

बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाकार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक

कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सनठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सनठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवाSkip to toolbar